Home

Deskundige communicatie en externe contacten (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Deskundige communicatie & externe contacten (m/v/x)

Voor het Aanmeldcentrum

Interne/externe selectie

Referentienummer: 9007-525

 

Functie

Doel

 

Je organiseert en coördineert samenwerkingsverbanden met allerlei betrokkenen uit de omgeving van het Aanmeldcentrum. Je verstrekt informatie over het algemeen asielbeleid en de werking van het Aanmeldcentrum met als doel het maatschappelijk draagvlak en de integratie van het Aanmeldcentrum in de buurt te vergroten.

Context

 

Het Aanmeldcentrum is opgericht in december 2018, het enige centrum waar de Verzoekers om Internationale Bescherming zich kunnen aanmelden. De missie van het centrum is het zorgen voor de identificatie en het eerste onthaal van de VIB. De identificatie wordt uitgevoerd door Dienst Vreemdelingenzaken. Dit Aanmeldcentrum heeft een capaciteit van 850 bewoners (600 opvangplaatsen en 250 opvangplaatsen in reserve) en bestaat uit 250 personeelsleden.

Het Aanmeldcentrum bestaat uit twee operationele afdelingen: “Dispatching” en de afdeling “Ontvangst & Oriëntatie”. De personeelsleden in de afdeling Ontvangst & Oriëntatie verzekeren de omkadering van de bewoners tijdens het eerste aankomsttraject (de eerste ontvangst). Het aankomsttraject bestaat uit een kort verblijf inclusief materiële hulpverlening en identificatie van de belangrijkste noden van de verzoekers van de internationale bescherming (VIB) met als doel ze te kunnen laten doorstromen naar een opvangcentrum.

Je werkt binnen de dienst Bizzi. Momenteel wordt de dienst geleid door 1 verantwoordelijke en werken er 13 personen.

 

Inhoud

 

Als medewerker interne communicatie ben je verantwoordelijk voor het goede beheer van de verschillende informatiekanalen en voor de uitvoering van een coherente communicatiestrategie. Dit omvat de volgende activiteiten:

 • Het leveren van expertise in het interne ontwikkelingsplan in overleg met jouw directie
 • Zorgen voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van onze verschillende communicatiekanalen (I-net, interne communicatie, enz.)
 • Horizontale, verticale en diagonale communicatie binnen de organisatie bevorderen
 • Voortdurende opleiding in (interne) communicatie
 • SPOC met het hoofdkantoor
 • Beheer van de communicatie met de bewoners (projectbeheer met partners en ontwikkeling van informatiehulpmiddelen voor de doelgroep)

 

Als externe communicatiemedewerker verspreid je informatie over het opvangbeleid voor asielzoekers om begrip te kweken bij de bevolking. Dit omvat de volgende activiteiten:

 • Het aanbieden van jouw expertise in het externe ontwikkelingsplan in overleg met uw directie
 • Beheer van de externe communicatie (sociale netwerken, website, algemene mailbox, nieuwsbrief...)
 • Follow-up van externe mails en klachten
 • Het organiseren en begeleiden van rondleidingen
 • Het vertegenwoordigen van het centrum bij externe activiteiten
 • Openbare betrekkingen met partners onderhouden
 • Een actieve rol spelen bij de bewustmaking van het opvangbeleid van het centrum en het Agentschap

 

 

Als buurtwerker ontwikkel en implementeer je een activiteitenprogramma in samenwerking met de andere afdelingen van het centrum, met als doel het centrum te integreren in de buurt. Dit omvat de volgende activiteiten:

 • planning en budgettering in samenwerking met de afdeling communicatie
 • organisatie en coördinatie van activiteiten
 • voorlichting van de doelgroepen
 • evaluatie van de activiteiten

 

Als taalexpert ondersteun je medewerkers en teams in het hele centrum bij het verbeteren van de kwaliteit van de interne en externe communicatie. Dit omvat de volgende activiteiten

 • het verstrekken van advies en bijstand aan het personeel bij het opstellen van mededelingen
 • eindredactie en taalkundige revisie van teksten
 • assistentie (2e lijn) bij vertalingen
 • het verlenen van opleidingssteun op het gebied van communicatie aan het personeel van het centrum

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. (voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in de communicatiewetenschappen.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk van verschillende partners.

 

Technische vaardigheden

 

Vereisten

Je hebt een zeer goede kennis van het Frans.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je bent een excellente communicator zowel mondeling als schriftelijk (redactionele capaciteiten)

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

 

Troeven

Je hebt goede kennis van webdesign en video montage.

Je hebt kennis van het Engels en andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum, Negende Linielaan 27, 1000 Brussel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.692 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 07/12/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling. Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De datum van de selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal later gecommuniceerd worden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Jana Landuyt en Audrey Angeli (selectieverantwoordelijken): jobs.amc@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.