Home

HR- assistent C (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

HR - assistent C (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Zaventem

Referentienummer: 9040-220

 

Functie

Doel

Je beheert de individuele personeelsdossiers op een efficiënte en betrouwbare manier volgens de geldende richtlijnen en procedures zodat de medewerkers tijdig en correct worden bediend.

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Zaventem is een federaal opvangcentrum beheerd door Fedasil in samenwerking met DVZ, heeft een capaciteit van 240 plaatsen voor families, alleenstaande mannen en alleenstaande vrouwen. Het centrum vangt asielzoekers in  in een OTP & Dublin-traject op.

Het Opvangcentrum van Zaventem is een opvangstructuur van Fedasil waar asielzoekers in een rustige en veilige omgeving wonen en begeleid worden. Door professionele samenwerking met verschillende interne diensten en externe organisaties wordt er op een actieve manier gewerkt aan een toekomsttraject op maat voor elke bewoner. We behandelen iedereen op een positieve en respectvolle manier om er zo voor te zorgen dat iedereen die er verblijft zich er thuis kan voelen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de centrumdirectie, de medische dienst, de logistieke dienst, de technische dienst, de financiële dienst en de HR-dienst.

 

Inhoud

Je beheert de uur registraties (prikklok). Je berekent de verlofdagen en ziektedagen. Je volgt de medische onderzoeken op en beheert dossiers van arbeidsongevallen.

Je ondersteunt de centrale HR-dienst bij het correct berekenen van de lonen en vergoedingen.

Je beantwoordt vragen en behandelt klachten van medewerkers en geeft advies. De centrumdirectie biedt jou hiervoor de nodige ondersteuning.

Je geeft de juiste informatie aan betrokkenen over procedures en dossierwijzigingen.

Je volgt de selectieprocedures op en stelt rekruteringsdossiers samen. Je staat in voor telefonische en schriftelijke correspondentie. Je werkt met databases en staat in voor archivering.

Je staat in voor het onthaal van de nieuwe medewerkers: je zet een peter/meterschap op, je volgt het vormingstraject voor nieuwkomers op en je zorgt ervoor dat elke nieuwe collega het benodigde materiaal ter beschikking heeft.

Je gaat op zoek naar nieuwe samenwerkingen en bouwt bestaande samenwerkingen verder uit om collega’s met een art.60-traject te kunnen aantrekken. Je zorgt voor een goed contact met de plaatselijke OCMW’s. Je doet onthaalgesprekken, volgt de administratie op en doet de opvolging van hun traject met de leidinggevende.

Je behandelt vormingsaanvragen en volgt de deelname aan de al dan niet verplichte opleidingen op. Je zorgt dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en stimuleert hun betrokkenheid en prestaties.

Je staat in voor de administratieve opvolging van de stagiairs.

Je draagt bij aan de ontwikkeling van een dynamisch personeelsbeleid. Je deelt jouw expertise en gaat in overleg met de directie.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Je bent snel beschikbaar.

 

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van personeelsdossiers.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van sociale wetgeving

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

Troeven

Je hebt kennis van softwareprogramma’s voor personeelsbeheer (Easypay).

Je hebt kennis van het Engels, Frans en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een deeltijds contract van 80% (30,4u/week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Zaventem

Excelsiorlaan 40

1930 Zaventem

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NC1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.286 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 01/12/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten :

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 03/12/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Barin Aldur (selectieverantwoordelijke) barin.aldur@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.