Home

STR_99011_311_Diensthoofd NBMV (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Diensthoofd voor de dienst niet-begeleide minderjarigen (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Sint-Truiden

Interne/ Externe selectie

Referentienummer: 99011/311

 

 

Functie

Doel

 

Je stuurt de NBMV (niet begeleide minderjarige vreemdelingen) dienst aan binnen het opvangcentrum om de operationele doelstellingen van deze dienst te bereiken en te zorgen voor een efficiënte, kwalitatieve en humane opvang van asielzoekers.

 

Context

 

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 444 bewoners en er werken een 75-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als diensthoofd ben je verantwoordelijk voor de dienst NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) en werk je onder de coördinatie van de adjunct directeur. U bent enerzijds verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst NBMV binnen het opvangcentrum en anderzijds voor de uitwerking van het opvangbeleid omtrent de NBMV. Je zorgt er zo voor dat de doelstellingen van de minderjarigenwerking worden gerealiseerd.

 

 

 

 

Inhoud

 

Je implementeert instructies van de directie en het hoofdbestuur volgt deze op.

 

Je werkt, in samenspraak met de directie, beleidsplannen uit op operationeel niveau en communiceert hierover. Daarnaast werk je richtlijnen en procedures uit en stelt nota’s en voorstellingen tot beslissing op.

 

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en directiestaffvergaderingen. Je organiseert eveneens individuele contactmomenten voor jongeren waar nodig.

 

Je neemt contact en pleegt overleg met voogden.

 

Je volgt moeilijke dossiers van nabij op en stuurt bij waar nodig.

 

Je werkt als support mee aan alle resultaatsgebieden die in de functiebeschrijving van uw medewerkers opgesomd staan.

 

Je evalueert resultaten en stuurt de werking bij waar nodig.

 

Je motiveert, coacht en evalueert uw team via functie-, functionerings- en evaluatiegesprekken.

 

Je organiseert overlegmomenten binnen uw teams en je verstevigt samenwerkingsverbanden met andere teams binnen het centrum.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een universitair diploma, bij voorkeur pedagogische wetenschappen.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring met de coördinatie van een team.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel.

Je stelt prioriteiten en kan de belangrijkheid van taken inschatten.

Je bent kalm en doelgericht, ook onder tijdsdruk of moeilijke omstandigheden.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je kan uw medewerkers motiveren en stimuleren door hen verantwoordelijkheden te geven en uw leiderschapsstijl aan te passen.

 

 

 

 

Troeven

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt kennis van het Frans, Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een contract van bepaalde duur en/of vervangingscontract met mogelijkheid tot verlenging Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra opgevraagd worden.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum voor asielzoeker Sint-Truiden

Montenakenweg 145

3800 Sint-Truiden

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau BA1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2692,00 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 09/10/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 17 oktober 2022.

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Cindy Ceulemans (011/69.75.14) of cindy.ceulemans@fedasil.be).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.