Home

Kwaliteits en preventie medewerker

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Kwaliteits- en preventiemedewerker (M/V/X)

Niveau B1

voor het opvangcentrum van Machelen

Referentienummer: 9128-36

 

Functie

Doel

Je geeft uitvoering aan de beleidsplanning en -ontwikkeling, in overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil en onder de hoede van de centrumdirecteur om zo een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang te garanderen. Je ondersteunt, ontwikkelt en bewaakt vanuit een strategische visie, een effectief en efficiënt beleid, om zo het management van het opvangcentrum bij te staan in het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Je fungeert in deze rol als beleids- en kwaliteitsmedewerker. Daarnaast werk je als preventiemedewerker en sta je de preventieverantwoordelijke bij in het opmaken en uitvoeren van het preventiebeleid.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van ongeveer 500 bewoners en er werken een 70-tal personeelsleden. Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

Inhoud

Als kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de verschillende interne diensten inzake de toepassing van kwaliteitsprincipes. Je begeleidt het kwaliteitsdenken in het opvangcentrum en houdt het levend. Je zorgt voor de toepassing van de kwaliteitsprincipes, je ontwikkelt instrumenten en biedt ze aan om zo de kwaliteit te meten en te beheersen.

Als beleidsmedewerker draag je bij tot de praktische verbetering van processen. Je bent verantwoordelijk voor de aan jou toegekende (verbeter)projecten die je uitvoert volgens de technieken van modern projectbeheer (opmaak van een projectfiche en plan van aanpak, de uitwerking van het (verbeter)project, rapportering en communicatie). Je ondersteunt daarnaast de directie bij het strategisch en operationeel projectbeheer en de operationele uitvoering van en communicatie over het beleidsplan.

Als preventiemedewerker sta je de preventieverantwoordelijke bij in het opmaken en uitvoeren van het preventiebeleid. Dit omhelst onder meer de opvolging van wettelijke controles, het uitvoeren en de opvolging van interne controles, de controle op de toepassing van veiligheidsvoorschriften, het uitvoeren van risicoanalyses, het geven van opleidingen in het kader van preventie, de controle op de naleving van de HACCP voorschriften…

Algemeen zijn hiernaast ook de volgende taken van belang: Instructies van jouw directie en het hoofdbestuur opvolgen en concretiseren in de werking van de diensten. De deelname aan multidisciplinair overleg en mee zorgen voor de rapportage van de besproken items. Samenwerkingsverbanden verstevigen tussen de diensten. Analyses maken en conclusies trekken, deze communiceren aan de directie en binnen de diensten.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

Je beschikt over een diploma bachelor/graduaat.

 

Technische competenties

Vereisten

 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands zowel gesproken als geschreven.
 • Praktische en ontwikkelde PC-vaardigheden (internet, Word, Excel) zijn een noodzakelijke voorwaarde.
 • Je hebt een sterk analytisch en kritisch vermogen en kan probleemoplossend denken.
 • Je bent vertrouwd met groepsdynamische processen.
 • Je kan mensen motiveren en samenbrengen in een gezamenlijke resultaatgerichte aanpak.
 • Je kan autonoom en gestructureerd werken, je toont zin voor initiatief.
 • Je bent enthousiast, flexibel, overtuigend en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Extra troeven

 • Praktische kennis van het Frans en Engels en/of andere vreemde talen strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring in projectmanagement en kennis van managementinstrumenten is een pluspunt.
 • Je hebt voeling met preventie en veiligheid en bent bereid om zich hierin bij te scholen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 • IN TEAM WERKEN: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • KLANTGERICHT HANDELEN: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • BETROUWBAARHEID TONEN: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • ZICHZELF ONTWIKKELEN: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • DOELSTELLINGEN BEREIKEN: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • INFORMATIE ANALYSEREN: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • PROBLEMEN OPLOSSEN: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • ONDERSTEUNEN: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds (38u/week) contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Machelen

Bessenveldstraat 15

1831 Machelen / Diegem

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.437,98 en € 3572,53 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 • Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 30/10/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden en dit voor alle types van contracten. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Femke Moons (selectieverantwoordelijke) via femke.moons@fedasil.be.

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.