Home

Preventie-assistent (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

 

Fedasil zoekt een

Preventie-assistent (m/v/x)

Externe/interne selectie

Referentienummer: 99031/271

voor een werfreserve voor het Opvangcentrum POELKAPELLE

 

Functie

Doel

Als medewerker preventie ondersteunt en adviseert u de directie van het centrum in de uitvoering van werkzaamheden in het kader van wetgeving inzake veiligheid.

U werkt nauw samen met de andere diensten (technische dienst, dienst begeleiding, onthaal, …) in het opvangcentrum in Poelkapelle. U voert zowel administratief als praktisch een grote variatie van taken ut..

 

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 235 bewoners en er werken 52 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de directie, het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de boekhouding, de buurtwerking en animatie, de opvoeders, begeleiders… (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

 

Inhoud

 • Basiskennis van Preventie en Bescherming Werknemers (Welzijnswet) en de bij dit domein horende taken in een opvangcentrum.(Interne en externe controles, JAP, audits, risicoanalyses, procedures,...).
 • Je werkt het globaal preventie- en jaaractieplan verder uit. Je zorgt dat de beheerstools administratief op punt staan en stuurt bij waar nodig.
 • Je voert rondgangen uit in het magazijn en de gebouwen, Je spoort technische en operationele problemen op en zoekt naar pro-actieve oplossingen.
 • Je plant en volgt het preventief onderhoud van de machines en installaties op.
 • Je voert de periodieke controles uit (legionella, controle speelplein, rookkoepels, walkies, gevaarlijke producten …)
 • Je onderzoekt arbeidsongevallen en incidenten, je formuleert en implementeert maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.
 • Je bereidt audits voor, evalueert en verbetert de werkplekken en volgt op.
 • Je volgt alle stappen op bij de indienststelling van machines, toestellen en beschermingsmiddelen. Je maakt veiligheidsinstructiekaarten op en stelt preventiemaatregelen voor.
 • Je beheert de wisselstukken, onderhoudsplannen en de machines.
 • Je werkt alle procedures en processen m.b.t. brandpreventie en -bestrijding uit en staat in voor de coördinatie en evaluatie ervan. Je organiseert de jaarlijkse evacuatie-oefeningen. Je volgt de brandcontrolerondes van de verschillende diensten op en neemt actie waar nodig.
 • Je werkt interne noodprocedures uit, evalueert deze op regelmatige basis en stuurt deze bij waar nodig
 • Je organiseert interne opleidingen inzake EHBO, brand, veiligheid en welzijn
 • Je wordt betrokken bij de aankoop van technisch materiaal, nieuwe machines en werkkledij Je formuleert advies inzake de keuze, de technische omschrijving, gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen, technisch materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Je coacht, stimuleert en sensibiliseert om veiligheid op het werk en het algemeen welzijn te bevorderen.
 • Je onderhoudt en realiseert de opvolging van diverse firma's (ongediertebestrijding, externe controle organen, onderhoudswerkzaamheden).
 • Je neem deel aan de verplichte vormingen.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een diploma hoger middelbaar, bij voorkeur in een technische richting.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U beschikt over voldoende computerkennis om met de gangbare programma’s te kunnen werken.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

U heeft voeling hebben met preventie en veiligheid

 

Troeven

Werkervaring op tewerkstellingsplaatsen waar veiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt is een pluspunt

U heeft kennis van het Frans en Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

In team werken:

Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

 

Klantgericht handelen :

Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

 

Betrouwbaarheid tonen:

Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

 

Zichzelf ontwikkelen :

Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

 

Doelstellingen bereiken:

Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

informatie analyseren:

Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

 

Problemen oplossen:

Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

 

Ondersteunen:

Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot een vast contract na een positieve evaluatie. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

OC Poelkapelle

Stadensteenweg 68

8920 Langemark-Poelkapelle

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen €2. 286,46 en €3. 214,40 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 30/9 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op www.fedasil.be en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 5/10 Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Lien van der Wulst, tel. 051/480621, Lien.vanderwulst@fedasil.be  (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.