Home

Diensthoofd Logistiek & Infrastructuur (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Diensthoofd Logistiek & Infrastructuur (M/V/X)

voor een opvangcentrum in Molenbeek

Referentienummer: 9080-023

Selectie intern/extern

Functie

Doel

U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team techniek/ infrastructuur. U leidt het team naar resultaten en ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Context

Een opvangcentrum biedt onderdak aan verzoekers om internationale bescherming en werkt met een deskundig team van personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van een centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,… (meer informatie over de opvangcentra vindt u op www.fedasil.be).

Inhoud

Je bent verantwoordelijk voor de materiele noden en de stock management, voor het onderhoud van de infrastructuur en de opvolging van het technisch team.

Je bent verantwoordelijk voor de administratieve voorbereidingen van aankopen in het kader van overheidsopdrachten.

Infrastructuur en Technische Dienst :

Je bent verantwoordelijk voor de planning, de prioritering en de opvolging van de uit te voeren klusjes.

Je bent de contactpersoon met externe firma’s die mee het gebouw en haar installaties onderhouden.

Je waakt er mee over dat de technische installaties voldoen aan de normen en beschikken over de nodige keuringen.

Teamcoördinatie :

Je bepaalt de doelstellingen, taakverdeling en prioriteiten voor het team in samenwerking met de directie. Je volgt de dagelijkse werking op. Je werkt een operationeel plan, procedures en vademecums uit.

Je zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de dienst, u organiseert overlegmomenten en staat in voor het kennisbeheer van de dienst.

Je controleert en verbetert de werking van de dienst. Je stelt werkroosters op, volgt de uren en verlofaanvragen op, staat in voor de evaluatiecycli van de teamleden. Hierbij hanteert u KPI’s en u let op de naleving van het arbeidsreglement, van gedragscodes en voorschriften.

Je motiveert, coacht en evalueert de teamleden. Je bent beschikbaar voor de teamleden bij vragen en problemen. Je plant tevens teamvergaderingen op regelmatige basis.

Je neemt deel aan de terugkerende activiteiten van je dienst als ondersteuning en bij afwezigheden.

Coördinatie met andere afdeligen :

Je garandeert een vlotte samenwerking tussen de verschillende diensten, de bewoners en de externe partners.

Je neemt deel aan een multidisciplinair overleg.

 

Je adviseert de directeur op verschillende materies waarover u beheert.

Je bent in beurtrol bereikbaar buiten de werkuren voor noodgevallen (incidenten, multidisciplinaire problemen,…)

Je neemt adequate beslissingen rond preventie en incidenten (pedagogisch, disciplinair, preventie..)

 

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring met de coördinatie van een team.

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een goede basiskennis van MS Office (Word, Excel,…).

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

Troeven

U heeft kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

U heeft kennis van het Frans, Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden). Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

François Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel.

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto is €2.286,46 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 27/09/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden in September/oktober 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer diana.garcia@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.