Home

Vliegende verpleegkundige (m/v/x)

­­

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Vliegende verpleegkundige (m/v/x)

Aanmeldcentrum – Dispatching te Brussel – Centra in het Brussels Gewest

Interne/externe selectie

Referentienummer: 9007-443

 

Functie

Doel

U draagt bij tot de goede organisatie en het beheer van de medische diensten van het Aanmeldcentrum en u versterkt de medische teams van de opvangcentra in de Brusselse regio.

Als lid van een multidisciplinair team verleent u eerstelijnszorg door middel van medische screening en/of medische intake van verzoeker om internationale bescherming (VIB), die vanuit het Aanmeldcentrum worden doorverwezen naar het opvangnetwerk.

Context

Het Fedasil Aanmeldcentrum werd opgericht in december 2018 met als opdracht het organiseren van de eerste fase van het opvangtraject van de Verzoeker tot Internationale Bescherming (VIB) met als doel het detecteren van specifieke sociale en medische noden of problemen die een invloed kunnen hebben op de toewijzing van een opvangplaats in het netwerk. Vanuit deze visie wordt getracht de meest geschikte, aangepaste opvangplaats voor de VIB te vinden en toe te wijzen. Als verpleegkundige zal je worden tewerkgesteld in de medische dienst van Dispatching, die de eerste medische screening met focus op de detectie van zware medische problemen, het preventieprogramma Tuberculose en het vaccinatieprogramma voorziet. Je zal ook opgeroepen kunnen worden ter versterking van de medische dienst Ontvangst en Oriëntatie, die zich dan weer op de medische intake, de opvolging van medische problemen tijdens de eerste trajectfase en het adviseren bij de toewijzing van specifieke en/of aangepaste opvangplaatsen richt.

Je zal werken binnen een medisch multidisciplinair team van ongeveer 10-tal personen. Je onderhoudt ook mee de contacten met de andere medische diensten in de opvangcentra, met de diensten binnen het Aanmeldcentrum als ook met externe medische partners.

 

Als vliegende verpleegkundige wordt u gevraagd om de medische teams van de centra in het Brussels Gewest te versterken, of om de verpleegkundige van het centrum te vervangen in geval van afwezigheid/ziekte.

Inhoud

Je voert verpleegkundige taken uit conform de verwachtingen van uw diploma.

Je kunt opgeroepen worden voor dringende medische urgenties.

Je kunt worden verzocht de installatie, het opstarten en de organisatie van een medische dienst in nieuwe opvangcentra te leiden, in afwachting van de aanwerving van vast medisch personeel.

Je voert een medische screening of een medische intake uit op basis van vooropgestelde vereisten op een professionele manier en met respect voor de VIB.

Je stelt medische klachten vast via medische screening, intake of vrije consultaties en voert de verwachte medische behandeling en zorgen uit.

Je doet verwijzingen naar de centrumarts van het Aanmeldcentrum, naar het ziekenhuis of naar de vrije consultaties, indien dat nodig blijkt.

Je neemt actief deel aan het vaccinatieprogramma en het programma ter preventie van Tuberculose.

Twee middagen per week kan je gevraagd worden om de Covid-vaccinatie te organiseren voor de bewoners van het Aanmeldcentrum die dat wensen. Je detecteert Tuberculose via een checklist, volgt de vooropgestelde procedures en doet de opvolging van het dossier in samenwerking met VRGT/FARES.

Je staat in voor de opmaak, opvolging en het vervolledigen van medische dossiers alsook voor de verwerking van de medische facturen en het eventueel organiseren van medisch vervoer.

Je waakt over de correcte verdeling en toediening van de medicatie en staat in voor het beheer van de medische voorraden en bestellingen van materiaal.

Je blijft op de hoogte van de nieuwe aanbevelingen voor Covid-19 en implementeert ze waar gepast. Je detecteert mogelijke tekenen van Covid-19 bij VIB, en je handelt volgens de protocollen.

Je kan goed werken in een multidisciplinair team, neemt deel aan teamoverleg en deelt uw expertise tijdens interne en externe overlegmomenten.

Je kan ook zelfstandig werken (in sommige centra is de verpleegkundige alleen).

Je ondersteunt de consultaties bij huisartsen en externe organisaties alsook aan de psychosociale dienstverlening en je neemt actief deel aan intern/extern multidisciplinair overleg.

Je werkt nauw samen met de dienst Toewijzing om een aangepaste medische opvangplaats te vinden in het opvangnetwerk voor personen met specifieke medische behoeften.

Je hebt contact met de verschillende medische diensten in de opvangcentra en andere externe zorgaanbieders en geeft hen een correcte medische overdracht van relevante informatie, hierbij rekening houdend met het medisch geheim.

Je werkt mee aan dataverzameling met oog op verbeteren van onze dienstverlening.

Je bent bereid vormingen gelinkt aan de medische units te volgen.

Je werkt in een tweetalige setting (Nederlands/Frans).

Je bent flexibel, zodat je naar de Brusselse centra kunt gaan die versterking nodig hebben.

 

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma.

Technische vaardigheden

Vereisten Je hebt affiniteit met of interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele groep. Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, etc.

Je bent vindingrijk, veelzijdig en flexibel.

Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Je hebt goede organisatorische vaardigheden en je kunt je goed aanpassen.

Je bent niet bang om zelfstandig te werken, maar u werkt ook graag in team.

Je kunt je gemakkelijk door Brussel verplaatsen.

Je hebt een goede weerstand tegen stress.

Troeven Je spreekt vloeiend Frans, Engels en/of andere vreemde talen. Je staat open voor een eventuele opleiding Radioprotectie. Je hebt reeds ervaring met de doelgroep Verzoekers tot Internationale Bescherming.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Verschillende opvangfaciliteiten in het Brussels Gewest, alsook in de Aanmeldcentrum – Negende Linielaan 27, 1000 Brussel.

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2692 en € 3944 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be.

 

Voordelen

Kantooruren (glijdende uren) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 26/09/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, alle Nederlandstalige centra van Fedasil en dit voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Audrey Angeli en Jana Landuyt (selectieverantwoordelijken) via e-mail op jobs.amc@fedasil.be

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.