Home

Attaché Overheidsopdrachten NA21 (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een:

Attaché overheidsopdrachten NA21 (m/v/x)

Een contract van onbepaalde duur (38u./week) gefinancierd door Europese fondsen (AMIF).

Interne/externe/werfreserve

Referentienummer: 9107-044

 

Functie

Doel en Context

Binnen de dienst Overheidsopdrachten ben je verantwoordelijk voor:

Het opstellen van aankoopdossiers, zowel via onderhandelingsprocedure als via open of beperkte procedure. Je neem binnen het team de complexe en de grotere dossiers voor je rekening.

Het adviseren van centra, de diensten en de directie op het vlak van overheidsopdrachten.

Het opmaken en of actualiseren van processen, interne reglementering en/of richtlijnen voor de dienst overheidsopdrachten in lijn met de wet- en regelgeving of de beleidslijnen van de het agentschap.

Het ontwikkelen van instrumenten om de voorbereiding, uitvoering en follow-up van overheidsopdrachten in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken.

 

Inhoud

  • Uitvoering van de aankoopdossiers

Als expert zorg je voor de uitvoering van de complexe globale overheidsopdrachten (elke gunningswijze) of overheidsopdrachten waar meerdere centra/diensten bij betrokken zijn,

Je zorgt voor het verzamelen en bepalen van de behoeften, met respect voor de basisprincipes van de overheidsopdrachten en dit op basis van de technische informatie die meegedeeld werd door de diensten/centra, de documenten van de opdracht opstellen (met inbegrip van het bestek).

Je staat in voor de correcte gunning van de opdracht (met inbegrip van de publicatie), het onderhandelen met de inschrijvers binnen het wettelijk kader, het analyseren van de offertes, samenstellen van de gunningsdocumenten op (gunningsverslag, brieven…) en het organiseren en leiden van de kick off meetings.

Je voorkomt geschillen en bij eventuele geschillen zorgt je voor de opvolging (zowel bij de gunning als bij de uitvoering van de opdracht), meer bepaald door een klantgerichte houding aan te nemen en door de verplichtingen na te leven met betrekking tot de motivering en het informeren van de inschrijvers.

Je ondersteunt de leidinggevende ambtenaar bij de uitvoering van de opdracht, meer bepaald wat betreft de opvolging van de proces verbalen bij gebrekkige uitvoering en de toepassing van de maatregelen van ambtswege.

 

  • Als interne adviseur en kennisbeheerder

Je neemt deel aan projecten door de dienst overheidsopdrachten te vertegenwoordigen in multidisciplinaire teams. Je adviseert de directie om tot een gebruiksvriendelijke en kostenefficiënte oplossing te komen Je deelt jouw kennis en expertise, meer bepaald door te wijzen op de gevolgen die bepaalde beslissingen of gebeurtenissen kunnen veroorzaken.

Je zorgt voor het opvolgen, evalueren en het up-to-date houden van de processen, interne reglementering en/of richtlijnen binnen de dienst overheidsopdrachten.

Je actualiseert de informatie en processen naar aanleiding van nieuwe interne processen en wijzigingen in wet- en/of regelgeving en je zorgt voor de communicatie naar alle betrokken partijen in het agentschap.

Je ondersteunt en adviseert de dienst met als doel de dagelijkse werking van de dienst te optimaliseren.

 

  • Als ontwikkelaar

Je ontwikkelt instrumenten om de voorbereiding, uitvoering en follow-up van overheidsopdrachten in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken.

Je zorgt voor het opstellen en bijwerken van een catalogus van contracten, producten, diensten en werken, en/of van een lijst van klanten en leveranciers.

Je staat in voor de implementatie en technische ondersteuning inzake de gebruikte tools, het opmaak van standaarddocumenten en aanbestedingsprocedures.

Je evalueert de gebruikte methoden en past deze aan waar nodig.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar is gevraagd en dit bij voorkeur in het aankopen van producten en/of diensten en/of overheidsopdrachten.

 

Technische vaardigheden

Kennis van aankoopprocedures en kennis van de wet op de overheidsopdrachten of bereid zijn zich bij te scholen over de wet op de overheidsopdrachten (Wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en Koninklijk besluit van 2017 wat betreft plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)

Kennis van het optimaliseren van processen en procedures en het leiden van projecten.

Kennis van MS office 365 tools en meer in het bijzonder Excel.

 

Troeven

Kennis van het Frans is een grote troef.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Vernieuwend denken: nieuwe pistes, perspectieven of combinaties ontdekken (die dus niet voor de hand liggend zijn).

Beslissingen nemen: de juiste beslissing nemen op basis van (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die er zijn. Het ondernemen van acties, vertrekkende van een beslissing en gericht op het realiseren van doelstellingen.

Ondersteunen: collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een contract van onbepaalde duur (38u./week) gefinancierd door Europese fondsen (AMIF).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA21 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 4145 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Mogelijkheid tot telewerk.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 25/09/2022 middernacht.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek vanaf 26/09/22 Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Christophe Mahaut (selectieverantwoordelijke) per mail christophe.mahaut@fedasil.be

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.