Home

Nachtbegeleider NBMV (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Nachtbegeleider NBMV (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Koksijde

Selectie: wervingsreserve

Referentienummer: 99034-078

 

 

Functie

Doel

 

Je biedt de minderjarige centrumbewoners op een systematische manier een praktische sociale begeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep.

 

 

Context

 

Het opvangcentrum Koksijde heeft een capaciteit van 300 bewoners en er werken een 50-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als nachtbegeleider werkt u binnen de dienst niet-begeleide minderjarigen. Deze dienst bestaat uit 35 niet-begeleide minderjarigen, 8 medewerkers (dag- en nachtbegeleiders) en een diensthoofd. Meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be

Meer informatie over deze doelgroep: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen

 

Inhoud

 

Je ziet toe op de naleving van het centrumreglement. Je waakt over de rust en orde tussen de jongeren en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving in het centrum. Je creëert een positieve groepsdynamiek, geeft uitleg over gedragsregels en corrigeert ongewenst gedrag. Je treedt pro-actief op bij conflicten of klachten.

 

Je organiseert en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten ’s avonds.

Je ondersteunt de jongeren bij het ontwikkelen van autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet toe op een goede hygiëne, zorgt ervoor dat de jongeren op tijd gaan slapen en wekt hen ’s morgens om naar school te gaan.

 

Je volgt persoonlijke handelingsplannen mee op, bouwt een vertrouwensband op met de jongeren en vervult een voorbeeldfunctie. Je biedt een luisterend oor aan jongeren die het moeilijk hebben en zoekt mee naar oplossingen.

 

Je voert verschillende administratieve taken uit ter ondersteuning van de dagdiensten: je vult het logboek aan, zorgt voor afsprakenbriefjes, je vult de nodige lijsten aan (bv. afwezigheidslijst, kamercontrole, beloningssysteem). Je helpt ook bij de opmaak van roosters en affiches voor de activiteiten.

 

Je zorgt voor een duidelijke communicatie met de collega’s die overdag werken en met de andere teams. Je noteert wat er ’s nachts gebeurd is in het logboek en geeft alle belangrijke info door tijdens de ochtendbriefing.

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

 

U bent houder van een diploma hoger middelbaar.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk met opvang of in een interculturele context.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Dit is een vacature voor wervingsreserve. Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Koksijde

Basis Adjt ViF. ALLEYS

Van Dammestraat 100

8670 Koksijde

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.241,68 tot € 3.556,87 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster (nachtshiften van 12 uur, zowel in week- als weekenddagen). Sporadisch wordt u ook tijdens de dag verwacht zoals bij opleidingen, vergaderingen.

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 27/09/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij vilma.paltanaviciute@fedasil.be  (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.