Home

Adjunct - directeur NBMV (m/x/v)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Adjunct - directeur NBMV (m/x/v)

Opvangcentrum Machelen

Externe selectie

Referentienummer: 9128-35

 

Functie

 

Doel

Je stuurt de NBMV (Niet begeleide minderjarige vreemdelingen) dienst aan binnen het opvangcentrum om de operationele doelstellingen van deze dienst te bereiken en te zorgen voor een efficiënte, kwalitatieve en humane opvang van asielzoekers.

Als pedagogisch begeleider biedt u een methodische ondersteuning aan de jongeren, zodat zij in staat zijn op een zelfredzame wijze te functioneren binnen en buiten het centrum. U gaat ook steeds op zoek naar vernieuwende manieren van aanpak die aansluiten bij de steeds veranderende doelgroep.

Als verantwoordelijke geeft u dagelijks leiding aan het team opvoeders en begeleiders van de diensten voor NBMV, teneinde de dienst optimaal te doen functioneren en de doelstellingen te bereiken.

Als coach geeft u mede uitvoering aan een dynamisch personeelsbeleid dat gericht is op de competentieontwikkeling van de medewerkers en bijdraagt aan hun motivatie voor het werk en aan de kwaliteit van hun resultaten.

Als stafmedewerker van de directie van het opvangcentrum plant en coördineert u de werkzaamheden van de diensten voor NBMV, in lijn met de strategie van de organisatie. U geeft beleidsadviezen met betrekking tot de diensten voor NBMV en de werking van het centrum in het algemeen, en draagt zo bij aan de efficiënte werking van het centrum. U bent eveneens mede verantwoordelijk voor de uitrol van psychosociale projecten voor minderjarigen en jongvolwassenen.

Als contactpersoon zorgt u voor de externe communicatie van de diensten voor NBMV, ter bevordering van een transparante, efficiënte en coherente werking van de diensten binnen het opvangcentrum en met het hoofdbestuur.

 

Context

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als Diensthoofd werk je binnen de dienst van de centrumdirectie. (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

 

Inhoud

U implementeert instructies van de directie en het hoofdbestuur en volgt deze op.

U werkt beleidsplannen uit op operationeel niveau en communiceert hierover. Daarnaast werkt u richtlijnen, procedures en vademecums uit en stelt nota's en voorstellingen tot beslissing op.

U neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen. U organiseert eveneens individuele contactmomenten voor jongeren waar nodig.

U neemt contact en pleegt overleg met voogden.

U volgt moeilijke dossiers van nabij op en stuurt bij waar nodig.

U werkt als support mee aan alle resultaatsgebieden die in de functiebeschrijving van uw medewerkers opgesomd staan.

U evalueert resultaten en stuurt de werking bij waar nodig.

U motiveert, coacht en evalueert uw team via functie-, functionerings- en evaluatiegesprekken.

U organiseert overlegmomenten binnen uw teams en u verstevigt samenwerkingsverbanden met andere teams binnen het centrum.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een masterdiploma.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring met het coördineren van een team.

 

Technische competenties

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en weet hoe je medewerkers moet evalueren.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

 

Extra troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor alle type contracten voor een periode van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Bessenveldstraat 15

1831 Diegem (Machelen)

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3436,07 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 30/09/2022

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden . Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.