Home

Technisch medewerker (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Technisch medewerker (m/v/x)

opvangcentrum Poelkapelle

Referentienummer: 9031/268

 

 

Functie

Doel

 

U staat mee in voor de dagelijkse uitvoering van kleine onderhoudswerken en herstellingswerken, zodat infrastructuur en terreinen van het opvangcentrum in goede staat zijn en blijven. Je helpt mee het preventieluik binnen het centrum uit te werken.

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Poelkapelle is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 235 plaatsen en er werken een 50-tal medewerkers. Het centrum richt zich tot alleenstaande mannen, vrouwen, gezinnen en niet-begeleide minderjarigen. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie,…

Als technisch medewerker, werk je binnen de technische dienst. Deze bestaat uit 3 medewerkers.

 

Inhoud

 

U verricht mee herstellingen en onderhouds- en verbeteringswerken aan de technische infrastructuur van het centrum. Dit kan gaan om elektriciteit, loodgieterij, schrijnwerkerij, schilderwerk, …

U doet mee controles om technische problemen te detecteren of te voorkomen, u signaleert defecten en adviseert over de aanpak ervan.

U ondersteunt, superviseert en controleert mee onderhoudswerken die door centrumbewoners of door derden worden verricht.

U beheert en onderhoudt materialen en machines, u houdt een inventaris bij en helpt bij het doorgeven van informatie voor aankoopdossiers.

U geeft uitleg over het gebruik van producten en machines, u beantwoordt vragen en helpt mee aan het opstellen van instructiefiches.

Als Preventiemedewerker bevorder je een cultuur van veiligheid op het werk en verzorg je samen met een collega de veiligheid gerelateerde interne vormingen. Je beheert het intern noodplan en het jaaractieplan preventie. Je zorgt mee voor de reglementair opgelegde periodieke controles.

 

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Geen diplomavereisten

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een technische functie.

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een praktische technische ervaring in en kennis van 1 of meerdere van volgende gebieden: elektriciteit, loodgieterij, schrijnwerkerij, schilderwerk, …

U heeft een voldoende basiskennis van MS Office.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep..

Troeven

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt een opleiding Preventie-adviseur niveau 3 behaald;

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

WERK STRUCTUREREN : structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelvoud aan taken op een systematische manier uit te voeren.

LEREN : op een formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen

 

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Poelkapelle

Stadensteenweg 68

8920 Langemark Poelkapelle

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NDT met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen € 2043,04 en € 2660,12. (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 11/12/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van alle kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een werfreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Van der Wulst Lien, tel. 051/480621, Lien.vanderwulst@fedasil.be 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.