Home

Sociaal-cultureel begeleider C (m/v/x)

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Sociaal-cultureel begeleider niveau C (m/v/x)

Observatie- en Oriëntatiecentrum Oudergem

Externe selectie

Referentienummer: 9061-052

 

 

Functie

Doel

 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding en ondersteuning van de niet-begeleide minderjarige jongeren door een opvoedkundig kader te creëren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren. Hierbij heb je bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de NBMV.

Je treedt eveneens op als brugfiguur tussen de NBMV en de specifieke diensten van het centrum.

 

Context

 

Het centrum heeft een capaciteit van 60 bewoners en er werken een 40-tal personeelsleden.

Het OOC is één van de vijf observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarigen in België. Het centrum biedt een eerste opvang aan niet-begeleide minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken observatie worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst dagelijks leven,…

 

Als sociaal-cultureel begeleider werk je binnen de dienst dagelijks leven, deze bestaat uit een grote groep sociaal begeleiders, drie vaste nachtbegeleiders en twee diensthoofden (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

Inhoud

 

Je waakt mee over de rust en orde tussen de jongeren en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving in het centrum. Je bouwt mee aan een positieve groepsdynamiek, geeft uitleg over gedragsregels, corrigeert ongewenst gedrag en werkt mee aan een pedagogisch beleid.

Je begeleidt de jongeren dagelijks op methodische wijze en stimuleert hun zelfredzaamheid. Je bent mee verantwoordelijk voor de intensieve observatie van de jongeren en het opmaken van een verslag over de ontwikkeling van de jongeren.

Je controleert het welzijn van de jongeren en rapporteert je waarnemingen met behulp van de door het opvangcentrum ter beschikking gestelde instrumenten. Je verwijst de jongeren door naar de relevante personen/diensten.

Je bent medeverantwoordelijk voor de preventie en, zo nodig, de oplossing van conflicten, door toepassing van een pedagogische en herstelgerichte aanpak. Je verleent eerste hulp bij ongevallen en hebt eerstelijnscontacten met de hulpdiensten.

Je organiseert en neemt deel aan het aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.

Je vervult een aantal algemene administratieve taken zoals een planning opstellen, een logboek bijhouden, dossiers beheren en standaardrapporten opstellen.

Als brugfiguur:

Je voert een aantal algemene administratieve taken uit, zoals het schrijven en/of vertalen van teksten en nota's.

Samen met je collega's denk je na over hoe je de communicatie met en de ondersteuning van de jongeren kunt verbeteren en voer je vervolgens samen met hen concrete acties uit. Je stimuleert de interculturele vaardigheden van collega's in de verschillende afdelingen. Je werkt nauw samen met je collega’s en de collega's van andere afdelingen. Je bespreekt problemen intern en in multidisciplinair overleg

Je vergemakkelijkt het contact tussen de bewoners en de collega's van verschillende afdelingen. Je helpt vertrouwen op te bouwen tussen de jongeren onderling en tussen de jongeren en de collega's van verschillende afdelingen. Je helpt de jongeren ook zich te integreren in de nieuwe context waarin ze zich bevinden, dit door vb. het mee animeren van gespreksgroepen, het uitwerken van lespakketten, enz..

Je ondersteunt ook je collega's van de sociale dienst bij de voorlichting en bewustmaking van de jongeren over hun rechten en plichten. Je biedt dezelfde steun aan de medische dienst.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale - opvoedkundige richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in een opvoedkundige functie.

Technische vaardigheden

Vereisten Je hebt een basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je zal in een tweetalige omgeving werken: je hebt een kennis van het Frans.

 

Troeven

Je hebt ervaring in het werken in een multidisciplinair team. De kennis van de moedertaal en cultuur van de doelgroep is een absolute troef (Pashtou, Perzisch,…)

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

 

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

 

Observatie- en Oriëntatiecentrum van Oudergem

Jean Van Horenbeecklaan 192

1160 Oudergem

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.242 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 22/08/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

 

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel zie ook www.equivalences.cfwb.be.

 

Kennis van het Nederlands

 

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

 

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij maimouna.issaka@fedasil.be

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.