Home

Sociaal cultureel begeleider Tigrinya (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Sociaal Cultureel begeleider Tigrinya (m/v/x)

Federale opvangcentra

Aanmeldcentrum

Interne en externe selectie

Referentienummer: 9007-504

 

Functie

Doel

Je neemt actief deel aan de uitvoering van de informatie- en sensibiliseringsstrategie van het Agentschap naar de begunstigden toe. Verder ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een interculturele en taalkundige benadering die is aangepast aan jouw doelgroep.

Context

Het Aanmeldcentrum is opgericht in december 2018, het enige centrum waar de verzoekers om internationale bescherming (VIB) zich kunnen aanmelden. De missie van het centrum is het zorgen voor de identificatie en het eerste onthaal van de VIB. De identificatie wordt uitgevoerd door Dienst Vreemdelingenzaken. Dit Aanmeldcentrum heeft een capaciteit van 850 bewoners (600 opvangplaatsen en 250 opvangplaatsen in reserve) en bestaat uit 230 personeelsleden.

Het Aanmeldcentrum bestaat uit twee operationele afdelingen: “Dispatching” en de afdeling “Ontvangst & Oriëntatie”. De personeelsleden in de afdeling Ontvangst & Oriëntatie verzekeren de omkadering van de bewoners tijdens het eerste aankomsttraject (de eerste ontvangst). Het aankomsttraject bestaat uit een kort verblijf inclusief materiële hulpverlening en identificatie van de belangrijkste noden van de verzoekers van de internationale bescherming (VIB) met als doel ze te kunnen laten doorstromen naar een opvangcentrum.

Je maakt deel uit van het mobiele team en werkt nauw samen met de sociale diensten en de dienst animatie/communicatie van het Aanmeldcentrum.

Inhoud

Als informatie-expert geef je betrouwbare en aangepaste informatie door aan jouw doelgroep en doe je aanbevelingen om bij te dragen aan het algemene informatiebeleid van het Agentschap. Dit omvat meer bepaald de volgende activiteiten:

 • Zorgen voor het continu informeren van de begunstigden van uw doelgroep, via specifieke initiatieven (permanenties, infosessies, sensibiliseringsrondes, opvolging van individuele gevallen…)
 • Aanbevelingen formuleren om de vastgelegde informatiedoelen te behalen en zo de impact van het globale informatiebeleid te maximaliseren
 • Actief deelnemen aan de ontwikkeling, het bijwerken en organiseren van informatiekanalen (flyers, video’s, affiches, brochures…)
 • Jouw doelgroep actief helpen toegang te krijgen tot de referentiekanalen voor informatie (o.a. Fedasilinfo)
 • In specifieke gevallen doorverwijzen naar bevoegde partners
 • Jezelf continu bijscholen op het vlak van informatietechnieken naar de begunstigden toe.

Als cultureel expert, sta je continu in contact met jouw doelgroep teneinde een vertrouwensband te creëren. Dit omvat meer bepaald de volgende activiteiten:

 • Kiezen voor de interculturele benadering en een bevoorrechte band opbouwen met de begunstigden van uw doelgroep
 • Bemiddelingstaken uitvoeren tussen jouw doelgroep en verschillende actoren (medewerkers, partners, andere gemeenschappen…) voor gevoelige zaken (conflicten, spanningen tussen gemeenschappen, verkeerd begrepen informatie…)
 • Proactief bijdragen tot de oprichting van een veilige omgeving voor de doelgroep en voor de medewerkers van Fedasil (uitleg en opvolging van de toepassing van de regels, observatie en rapportering van gesignaleerde problemen aan andere diensten…)
 • Je voortdurend bijscholen rond bemiddelingstechnieken met betrekking tot de begunstigden

Als taalkundig expert, sta je voortdurend in contact met jouw gemeenschap teneinde de dagelijkse communicatie te vergemakkelijken. Dit omvat meer bepaald de volgende activiteiten:

 • Je voert, ter ondersteuning van de medewerkers en partners, ad hoc tolken- en vertaaldiensten uit van/naar de doeltaal
 • Je zorgt voor de kwaliteit en het bijwerken van de inhoud op de informatiekanalen in de doeltaal
 • Je helpt Fedasil om een taalkundig beleid te ontwikkelen dat overeenstemt met de behoeften van de doelgroep.

Als polyvalent medewerker, bied je steun aan jouw team voor de dagelijkse administratieve taken en op het terrein. Dit omvat meer bepaald de volgende activiteiten:

 • Ad hoc ondersteuning bieden aan jouw team, voor verschillende taken, teneinde de vastgelegde collectieve doelstellingen te behalen
 • Je mails opvolgen en deelnemen aan de nodige vergaderingen
 • Bijdragen aan de activiteiten en evaluaties van het werk

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je beschikt over een eerste relevante professionele ervaring als intercultureel bemiddelaar.

Technische vaardigheden

Vereisten

 • Je hebt een basiskennis van MS Office.
 • Je hebt interesse in het werken met/voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.
 • Je praat perfect Tigrinya.
 • Je beschikt over zeer goede communicatievaardigheden.

 

Troeven

 • Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.
 • Je hebt ervaring in sociaal werk met opvang of in een interculturele context.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NDA1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.034 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be.

 

Voordelen

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Glijdende werktijd

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 16/08/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Je strafblad dient in principe blanco te zijn en zal worden beoordeeld door de selectieverantwoordelijke.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 22/08/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Jana Landuyt en Audrey Angeli (selectieverantwoordelijken): jobs.amc@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.