Home

Sociaal begeleider (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt:

Sociaal begeleider (m/v/x)

Observatie en Oriëntatiecentrum Oudergem

Interne / externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9061-051

 

 

Functie

Doel

Minderjarige jongeren mee begeleiden en ondersteunen in hun dagelijks leven door een opvoedkundig kader te creëren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren. Je biedt eveneens een correct onthaal aan de centrumbewoners en de bezoekers en je waakt over het intern reglement en de veiligheid van het opvangcentrum.

 

Context

Het centrum heeft een capaciteit van 60 bewoners en er werken een 40-tal personeelsleden.

Het OOC is één van de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarigen in België. Het centrum biedt een eerste opvang aan niet-begeleide minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken observatie worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst dagelijks leven,…

 

Als sociaal begeleider werkt u binnen de dienst dagelijks, deze bestaat uit grote groep sociaal begeleiders, 3 vaste nachtbegeleiders en 2 diensthoofden (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

Inhoud

Je biedt mee een dagelijkse methodische ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid. Je bent mee verantwoordelijk voor de intensieve observatie van de jongeren en het opmaken van de stand van zaken van de evolutie van de jongeren.

Je waakt mee over de rust en orde tussen de jongeren en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving in het centrum. Je creëert mee een positieve groepsdynamiek, geeft uitleg over gedragsregels, corrigeert ongewenst gedrag en voert mee een educatief sanctiebeleid uit.

Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.

Je vervult een aantal algemene administratieve taken zoals een planning opstellen, een logboek bijhouden, dossiers beheren en standaardrapporten opstellen.

Je organiseert en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

Als je instaat voor het onthaal:

Je werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten. Je bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt mee deel aan overlegmomenten buiten het centrum.

Je verwijst bewoners en bezoekers door naar de desbetreffende personen/diensten en je garandeert telefonische permanentie.

Je vervult administratieve taken, beheert documenten en de in- en uitgaande post. Je verstrekt medicatie in samenspraak met de medische dienst.

Je doet veiligheidscontroles en informeert en sensibiliseert de bewoners. Je ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglement, je doet kamercontroles en rapporteert onregelmatigheden.

Je staat mee in voor het voorkomen en oplossen van incidenten. Je biedt eerste hulp bij ongevallen en hebt eerstelijnscontact met de hulpdiensten. Je biedt hulp bij disciplinaire transfers.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

U bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale - opvoedkundige richting.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een opvoedkundige functie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, …

U zal in een tweetalige omgeving werken: u hebt een kennis van het Frans.

U bent bereid te werken volgens 12 uren rooster met dag, nacht en weekendprestaties.

 

Troeven

U heeft ervaring in het werken in een multidisciplinair team.

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van bepaalde duur (38u/week) met mogelijkheid tot verlenging

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

 

Plaats van tewerkstelling

Observatie - en Oriëntatiecentrum van Oudergem

Jean Van Horenbeecklaan 192

1160 Oudergem

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandloon bedraagt € 2242 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 10/08/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be.

Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf 16/08/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer Maimouna Issaka (selectieverantwoordelijke) per mail maimouna.issaka@fedasil.be

 

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.