Home

Diensthoofd voor de Sociale dienst (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een Diensthoofd voor de Sociale dienst (m/v/x)

Federale opvangcentra  NEDER-OVER-HEEMBEEK

Externe en Interne selectie Referentienummer : 9026/319

 

Functie

 

Doel

De coördinatie heeft als doel om het verblijf van elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) in het centrum op te volgen, vanaf het moment dat hij aankomt tot aan zijn transfer naar een andere opvangplaats.

U bent diensthoofd van de sociale dienst in het opvangcentrum. U begeleid u team tot het behalen van doelgerichte resultaten. U steunt uw personeelsleden bij de ontwikkeling van hun professioneel parcours.

 

Context

 

Het OOC van Neder-Over-Heembeek is één van de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Er is plaats voor 80 jongeren. Het centrum biedt een eerste opvang aan buitenlandse minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken observatie worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

U werkt rechtstreeks onder de directeur van het centrum. Ongeveer 52 personeelsleden staan in voor de goede werking. Het centrum voorziet niet enkel in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), de jongeren krijgen ook sociale, juridische, medische en psychologische bijstand.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,

Voor meer informatie kan je onze website raadplegen: www.fedasil.be 

 

Inhoud

Je stelt doelen op, verdeelt de taken en gaat op zoek naar de prioriteiten in samenwerking met de directie. Je stelt een operationeel plan op met procedures en een vademecum. Je bent verantwoordelijk voor de goede administratieve werking in het centrum.

Je waakt over de goede interne communicatie van de dienst, u organiseert overlegmomenten samen met uw teamleden. Je zorgt ervoor dat zowel het arbeidsreglement als de deontologische code gerespecteerd worden door jezelf en je medewerkers.

Je motiveert en evalueert je medewerkers zodat ze hun professionele kennis verruimen.

Je zorgt voor een goede werking tussen je eigen dienst en de andere diensten in het centrum. U neemt deel aan het multidisciplinair overleg.

Je bouwt relaties op met externe partners (Dienst Vreemdelingenzaken, Voogden, transfers centra,..). Je neemt deel aan vergaderingen om jezelf op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het centrum. Ook over politieke nieuwtjes en de laatste procédures ben je steeds op de hoogte. Je stelt zelf nieuwe opportuniteiten voor aan de directie.

Je houdt een overzicht over het parcours van een NBMV zodat de capaciteit van het centrum optimaal is. Je organiseert transfers, je maakt een overzicht, verzorgt de bewonersadministratie, enz…

Je steunt en begeleidt je personeel in hun administratieve taken. Je staat paraat voor het beantwoorden van vragen van je personeel. Je bent telefonisch beschikbaar bij urgentie en ook buiten de kantooruren.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be )

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk.

Je hebt relevante professionele ervaring in het leiden van een team.

Je hebt relevante professionele ervaring in maatschappelijke hulpverlening met betrekking tot NBMV.

Je hebt een goede kennis van het doel van een OOC bij Fedasil en je hebt ervaring met het 1e onthaal.

Je hebt reeds een eerste ervaring in project management.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep. Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

 

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je hebt kennis van het Engels en andere vreemde talen.

Je hebt kennis over de programma’s Resident en Match-it.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNEN: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Aarbeidsovereenkomst van bepaalde duur (38u/week).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Neder-over-Heembeek, Bruynstraat 11-20, 1120 Brussel

 

Loon

U wordt aangeworven als expert op niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.639 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 10/08/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier CV warehouse op www.fedasil.be

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 

  • een motivatiebrief met het referentienummer van deze vacature in subject,
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma (indien nodig de homologatie van je diploma)

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkvormigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

 

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor www.selor.be

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad –model 2) gevraagd worden. Je strafblad dient in principe blanco te zijn en zal worden beoordeeld door de selectieverantwoordelijke. Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Personen met een handicap

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur bijgehouden in een wervingsreserve voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor alle Nederlandstalige centra voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hachimiya Ahamada: Hachimiya.Ahamada@fedasil.be 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.