Home

Diensthoofd logistieke dienst (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt:

Diensthoofd logistieke dienst (M/V/X)

Niveau B

Werfreserve selectie

Referentienummer: 9045-246

 

Functie

Doel

U bent verantwoordelijk voor de logistieke diensten aan bewoners en collega’s. Hierdoor draagt u bij aan de goede materiële opvang ten bate van de bewoners en aan het goed functioneren van het centrum.

 

 

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 42 personeelsleden. Het centrum richt zich tot niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in eerste (observatie-) en tweede (oriëntatie-)fase. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst,

de logistieke dienst, de technische dienst, de administratie en de dienst schoolbegeleiding.

 

Inhoud

Als verantwoordelijke van de logistiek diensten:

 • Garandeer je het systeem van materiële diensten aan de bewoners (catering, aankomstpakketten, interne en externe wasserij en vestiaire ) als onderdeel van een kort aankomsttraject en een hoge turn over (groot aantal aankomsten en vertrekken per dag)
 • voorstellen en implementeren van een organisatie van logistieke diensten aangepast aan de missie van een kort verblijf transit)
 • maatregelen nemen om de flexibiliteit en kwaliteit van materiële diensten voor bewoners te waarborgen, rekening houdend met de dagelijkse schommelingen in het aantal begunstigden
 • Los dagelijkse problemen op om de continuïteit van catering, wasserij, shop en vestiaire te waarborgen
 • Organiseer en volg interne bewegingen met betrekking tot voorraadbeheer en het kadaster van de kamers
 • Ontwikkel hulpmiddelen en zet een inventarisbeheersysteem op

 

Als verantwoordelijke waarborg je in overleg met de directie de beleidsplanning van de dienst, om zo de doelstellingen van de dienst en de organisatie te kunnen bereiken. Dit omvat onder meer volgende taken:

 • meehelpen bij het schrijven en de uitwerking van procedures, richtlijnen en vademecums
 • instructies van jouw directie opvolgen en toepassen op teamniveau
 • organiseren en uitvoeren van het dagelijks beheer van de dienst
 • plannen en coördineren van de activiteiten ten einde de doelstellingen van de dienst en de organisatie te bereiken
 • de algemene werking van de dienst evalueren, bijsturen en vernieuwen
 • verdelen, opvolgen en controleren van taken
 • personeelsroosters opstellen
 • toezien op de naleving van het arbeidsreglement en de gedragscode

 

Als leidinggevende ondersteun je jouw team. Dit omvat onder meer volgende taken:

 • opvolging naleving van reeks wettelijke verplichtingen i.v.m opvang en bevorderen van een aangenaam gemeenschapsleven in het centrum.
 • raad en bijstand verlenen in opvolging van problematische situaties
 • voorzien in een goede en regelmatige communicatie en informatievoorziening binnen het team, zodat de medewerkers optimaal geïnformeerd hun taken kunnen vervullen
 • zich blijvend vormen

 

Als coach motiveer en evalueer je jouw medewerkers om de doelstellingen van het team te bereiken. Dit omvat onder meer volgende taken:

 • begeleiden van opleidingen voor (nieuwe) medewerkers
 • ondersteunen van de professionele ontwikkeling van de medewerkers
 • ondersteunen van de medewerkers in veranderingsprocessen
 • problemen signaleren in het functioneren van de medewerkers en oplossingen aandragen
 • voorbereiden en voeren van functie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken in het kader van de ontwikkelcirkels
 • groepssfeer bevorderen

 

Als contactpersoon vertegenwoordig je jouw team binnen en buiten het centrum. Dit omvat onder meer volgende taken:

 • garanderen van de goede samenwerking met de andere ondersteunende diensten en de operationele teams
 • goede contacten onderhouden met het de andere teamverantwoordelijken van het centrum.
 • deelnemen aan vergaderingen (overleg met de pijler, coördinatoren vergaderingen, werkgroepen, …)
 • onderhouden en ontwikkelen van de netwerken en relaties met onze partners (de hoofdzetel van Fedasil en de andere opvangcentra,…)

 

Als medewerker van het team voer je taken uit ter vervanging of ondersteuning van jouw medewerkers.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een diploma hoger onderwijs korte type (bachelor/graduaat).

Je beschikt over een relevante professionele ervaring, een ervaring als leidinggevende is wenselijk.

 

 

Technische vaardigheden

Technische vereisten

Je hebt een praktische informaticakennis (efficiënt gebruik van het Officepakket, access)

Je hebt kennis over stockbeheer en / of openbare aanbestedingen. Kennis van HACCP maatregelen is een meerwaarde.

 

Gedragscompetenties

 

Je bent stressbestendig en bent in staat om conflictsituaties aan te pakken

Je bent flexibel en creatief om onverwachte situaties en problemen aan te pakken.

Je bent enthousiast, overtuigend en je bent zeer goed in communicatie

 

 

Troeven

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een contract van bepaalde duur.

Voltijds (38 u/week)

 

Plaats van tewerkstelling

Centrum Overijse - Homeweg 15, 3090 Overijse

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.639 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index 1.8846). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring tot maximum € 3.867. Voor meer inlichtingen, raadpleeg Weddeschalen | Fedweb (belgium.be).

 

Voordelen

 

Vast uurrooster (glijdende uren) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 14/08/2022 via www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil: filter per locatie 'Overijse': OVE_9045/246_Diensthoofd logistiek_werfreserve.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands/ Frans

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands/Frans, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands/Frans verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij hr.overijse@fedasil.be

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.