Home

Application Manager Match-IT

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Application Manager Match-IT (m/v/x)

Voor de Directie Operationele Diensten

Externe selectie

Referentienummer: 9130-363

 

Functie

Doel van de functie:

U werkt binnen het Match-It team en bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van applicatie management (documentatie, opleiding, data management). U neemt actief deel aan het ontwerp, de ontwikkeling, in-productie-stellingen en ondersteuning van Match-IT (online applicatie die de gegevens verzameling alsook de belangrijkste administratieve processen van het Agentschap informatiseert).

 

Context van de functie:

U werkt binnen de Directie Operationele Diensten, die verantwoordelijk is voor de operationalisering van alle opvangplaatsen in België (momenteel ongeveer 26 000 plaatsen).

Binnen deze Directie maakt u deel uit van de Coördinatie cel. Deze cel coördineert de algemene uitvoering van het opvangbeleid, waakt over de overeenstemming tussen de verschillende opvangoperatoren binnen het opvangnetwerk en beheert het Match-It project.

Dit project werd gelanceerd in 2014 i.s.m. het toenmalige Fedict, de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, ondertussen opgegaan in BOSA - Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Het Match-It team wordt verder versterkt door de externe firma Real Dolmen. De eerste versie van de nieuwe applicatie voor het beheer de opvang ging in productie in mei 2016. Voortdurend worden nieuwe modules toegevoegd en uitgerold.

De eerste ontwikkelde functionaliteiten moeten een gecentraliseerd beheer toelaten van alle opvangplaatsen binnen het netwerk, alsook een gecentraliseerd beheer van de toewijzingen van bewoners (volgend op een verzoek tot opvang) aan opvangplaatsen.

Binnen uw functie bent u verantwoordelijk voor de goede werking en het verbeteren van de applicatie en het ondersteunen van het team voor de volgende stappen van in-productie-stelling.

 

Inhoud

Als medewerker van het Match-IT team:

 • Werkt u in samenwerking met de software ontwikkelingsteams, met de Product Owner(s), het Support team en de Change Manager;
 • Neemt u deel aan de verschillende procesanalyses, de definitie van de behoeften behoeftebepalingen en de uitvoering van tests van nieuwe functionaliteiten;
 • Waakt u over de link met de opvangpolitiek van het Agentschap (projecten van de Directie Operationele Diensten, contacten met andere Directies – ICT dienst, dienst Data & analyse, InfoSec, ...);
 • Bent u verantwoordelijk voor de organisatie van de back office van de helpdesk van Match-It (opvolging moeilijke tickets, beheer kennisdatabank).

 

Als Application Manager:

 • Zorgt u voor de tevredenheid aangaande de functionele en technische eisen voor de levenscyclus van de applicatie;
 • Analyseert u de mogelijkheden van het doorvoeren van verbeteringen van de applicatie;
 • Beheert u het toezicht op de kwaliteit, integriteit en de coherentie van de gegevens en de IT-hulpmiddelen (Data Master rol en beheer van de Business Rules);
 • Draagt u bij aan het verzorgen van de werking en de optimale en betrouwbare uitbating van de applicatie;
 • Speelt u een actieve rol in het toegangsbeheer, de organisatie van opleiding voor de gebruikers en neemt u deel aan de realisatie van gebruikersdocumentatie (userguides);
 • Speelt u een actieve rol in de controles van het periodisch onderhoud aan de installatie en de testing van de aangepaste en de nieuwe versies;
 • Zorgt u voor de goede uitvoering van het support proces en het kwalificeren van incidenten, in samenwerking met de rest van het Match-It team (bug, change request, new feature, improvement);
 • Volgt u incidenten en problemen op in samenwerking met het functionele support team;
 • Werkt u mee aan de verbanden met andere databases en ondersteunt u de Program Manager in het beheer van de externe risico's voor het project.
 • Werkt u nauw samen met de Program Manager om gezamenlijk de realisatie van nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken.

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

U bent houder van een universitair diploma (Licenciaat/Master).

U hebt ervaring in projectmanagement en het beheer van een portfolio (evaluatie van prioriteiten en beslissingen met betrekking tot het programma en de projecten, de planning hiervan, verdeling van middelen die zijn toegewezen aan het programma, interne en externe contacten).

U hebt ervaring met teammanagement. U hebt ervaring met het leiden van vergaderingen, met bemiddeling en onderhandeling in het kader van strategische projecten. Ervaring met het beheer van veranderingsprocessen is een troef.

Een professionele ervaring op vlak van maatschappelijk werk / begeleiding van asielzoekers is een troef. Een goede kennis van het beleid en de instellingen op het gebied van Asiel is gewenst.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft een zeer grondige én brede kennis van ICT;

U heeft kennis van BPML en een basiskennis UML;

U heeft kennis van courante business analyse technieken;

U hebt kennis van project management methodologieën en van Agile;

U beschikt over goede analyse-, synthese- en redactionele capaciteiten;

U beschikt over een praktische basiskennis van het Frans gezien u in een tweetalige omgeving noodzakelijk.

U bent in staat richting te geven op 3 grote domeinen en daarvoor beschikt u idealiter over zo veel mogelijk van volgende kennis:

 • ICT Technisch
 • Kunnen aanmaken van relationele databanken, gegevens opvragen en actualiseren via DDL en SQL
 • Concepten als servers, virtuele servers, containerisation en NAS storage kunnen toelichten
 • Netwerkconcepten als Load Balancers en Netwerk poorten kunnen toelichten
 • Een basis software programma kunnen schrijven bijvoorbeeld in Visual Basic of Java
 • Architectuur concepten Monoliet en Microservices kunnen toelichten
 • Kwaliteitsconcepten zoals incident management, defect tracking en code review kunnen toelichten
 • Beveiligingsconcepten zoals Pentesting, OWASP, certificaten en GDPR kunnn toelichten
 • Concepten uit software-ontwikkeling op maat kunnen toelichten zoals Agile, Waterfall, User Stories en Use Cases
 • Kennis van Fedasil Processen: bestaande processen kunnen uitleggen en toelichten rond Asiel, Opvangcentra, NBMV, Vrijwillige terugkeer, Hervestiging, Internationale rol.
 • Kennis van Match-IT applicatie en evolutie: plaats beheer, workflow, dispatching, medische screeningsfiche, Sociaal Dossier, Advocaten, Referenten, Afspraken, Notities, Sancties

 

Troeven

U heeft een goede kennis van het Engels.

Ervaring met de coördinatie van de IT-projecten (ITIL) is een voordeel.

Een brede kennis van project management tools is een voordeel.

Een kennis van de database-software is een voordeel.

De vaardigheid om SQL queries uit te voeren en datagegevens (batch) te verwerken, is een pluspunt.

U volgt actief trends en ontwikkelingen in uw vakgebied op.

 

Algemene vaardigheden

U beschikt over goede analysecapaciteiten, luistervaardigheden en kunt vlot communiceren.

U bent in staat de noden van de gebruikers snel te begrijpen en deze te vertalen naar duidelijke processen.

Resultaatgericht, u bent u in staat om op korte termijn projecten te beheren op een flexibele manier en daarmee op tijd aan de doelstellingen te voldoen.

U bent klantgericht in de uitwerking van de applicaties en in de ondersteuning aan de gebruikers na de implementatie.

U bent stressbestendig en kan op flexibele wijze omgaan met impasses, conflicten en weerstand tegen verandering in een werkomgeving.

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NA1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3.174 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 15/08/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.