Home

Sociaal deskundige (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Sociaal deskundige (m/v/x)

Voor het opvangcentrum van Broechem

Niveau B – bepaalde duur 100%

Externe selectie

9025/332

 

 

Functie

Doel

 

Als sociaal deskundige sta je in voor een kwalitatieve opvang van de asielzoekers tijdens hun verblijf in het centrum via opvolging van de asielprocedure, onderhouden van contacten met andere (asiel)instanties, conflictpreventie- en oplossing.

Je geeft procedurele begeleiding aan volwassenen, met aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep. Je bewaakt de naleving van het huisreglement zodat het centrum een veilige en aangename leefomgeving vormt. Zo draag je bij aan de kwaliteitsvolle opvang van bewoners in het centrum.

Context

 

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 420 bewoners en er werken een 75-tal personeelsleden. Het is een open opvangstructuur die tevens plaats biedt aan 45 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM)

De medewerkers verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst scholenwerking, coördinatie, begeleiding en de dienst NBBM.

Je werkt in het opvangcentrum op de sociale dienst. Samen met je directe collega’s werk je nauw samen met de andere diensten (dienst begeleiding, onthaal,…) in het opvangcentrum.

Je onderhoudt op regelmatige basis contacten met andere (asiel)instanties.

 

 

Inhoud

Opbouwen, samenstellen en opvolgen van het asieldossier

Overleggen met bewoner in functie van de asielprocedure

Externe contacten in functie van individueel dossier

Intakegesprek met nieuwe bewoners

Informatie-uitwisseling en overleg met andere diensten in het centrum in functie van begeleiding van de bewoners

Preventie, detectie, signalering, interventie ,oplossen en opvolgen van problemen/conflicten tussen bewoners

Deelnemen aan en voorbereiden van teamvergaderingen en dagelijkse briefing

 

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

 

U bent houder van een diploma bachelor/graduaat diploma in de sociale richting

Een eerste werkervaring is vereist

Kennis van de asielprocedure is een pluspunt

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Praktische pc-vaardigheid (internet, word, excel, powerpoint)

Praktische kennis van het Frans en het Engels en/of vreemde talen

Je kunt gestructureerd werken en nauwkeurig dossiers samenstellen en opvolgen

Je stelt prioriteiten en kan de belangrijkheid van taken inschatten

Je kan zelfstandig werken en toont zin voor initiatief

Je bent vlot in de omgang en communicatief

Je luistert naar anderen en kan een vertrouwelijke relatie met de bewoners opbouwen

Je ondersteunt cliënten en beklemtoont hierbij de verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van betrokkenen

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinaire omgeving.

Je bent je sterk bewust van de grenzen van de begeleiding van asielzoekers en de beperkingen van je taken.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Voltijdse overeenkomst (38 u/ week) bepaalde duur voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar. Deze werfreserve kan ook door andere centra geraadpleegd worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Opvangcentrum Broechem

Van den Nestlaan 104

2520 BROECHEM (Ranst)

 

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.691,72 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster , dagdienst en sporadisch een late shift(geen weekends)

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 01/12/22 door het kandidatenformulier in te vullen via CVWarehouse : klik op “solliciteren” om toegang te krijgen tot de link met CVwarehouse

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 05/12/22. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Sandy Bruggeman (HR Deskundige). Je kan haar per mail contacteren via sandy.bruggeman@fedasil.be of telefonisch op het algemeen nummer 03 727 12 60.

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.