Home

Sociaal werker (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Sociaal werker (m/v/x)

Opvangcentrum NBMV Dilbeek

Interne/externe selectie

Referentienummer: 9063-041

 

Functie

Doel

Het bieden van individuele begeleiding aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op psychosociaal, administratief en procedureel vlak. De NBMV ondersteunen in hun dagelijks leven en hun autonomie en ontwikkeling stimuleren.

 

Context

Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verloopt in drie fasen (zie ook: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-nbmv). Het centrum behoort tot de tweede opvangfase. De niet-begeleide minderjarigen komen hier terecht na een begeleidingstraject van ongeveer 4 weken in een observatie- en oriëntatiecentrum.

Het centrum heeft een capaciteit van 51 bewoners en er werken een 30-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, …

Als sociaal werker werk je binnen de sociale dienst. Deze bestaat uit sociaal werkers, sociaal begeleiders en een diensthoofd.

 

Inhoud

Je biedt ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een professionele vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.

  • Je informeert de jongere over het verloop van de asielprocedure.
  • Je verwijst jongeren, indien nodig, door naar externe gespecialiseerde diensten.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen, samenstellen en opvolgen van de individuele dossiers en observatieverslaggeving.

Je waakt mee over de rust en orde in het centrum en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving. Je draagt bij aan een positieve groepsdynamiek.

  • Je draagt bij aan het creëren van een warme leefomgeving waarin jongeren zich thuis kunnen voelen.
  • Je staat mee in voor de naleving van een aantal essentiële afspraken die het samenleven moeten bevorderen.
  • Je treedt pro-actief en bemiddelend op bij klachten en/of conflicten.
  • Je organiseert en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

Je werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten. Je bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt mee deel aan overlegmomenten buiten het centrum.

Je overlegt en communiceert op systematische basis met de voogden van de NBMV.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een graduaat/bachelor diploma in een sociale richting (opvoeder, sociaal of psychologisch assistent, ergotherapie) of in een paramedische richting.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Ervaring in het domein van sociaal werk of begeleiding van jongeren is vereist.

Je hebt praktische pc-vaardigheid (internet, word, excel, Powerpoint).

Je kan je vlot uitdrukken in het Frans / Engels. Kennis van een vreemde taal is een serieuze troef.

U bent bereid om in een shiften systeem te werken (vroege, dag en late shift en weekenden van 12u)

 

Troeven

Je bent autonoom en bent in staat initiatieven te nemen.

Je geeft blijk van teamspirit.

Je kan goed luisteren, bent communicatief en toont interesse voor multiculturele relaties.

Je kan goed omgaan met stress en conflicten.

Je bent neutraal en professioneel in de relatie cliënt-hulpverlener.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Dilbeek

Kattebroekstraat 199

1700 Dilbeek

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.692 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster (vroege, late en dagshiften en weekenden van 12u) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 17/12/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

niveau.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.