Home

COORDINATOR COVID EN GEZONDHEIDSPROMOTIE (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil rekruteert een:

COORDINATOR COVID EN GEZONDHEIDSPROMOTIE (M/V/X)

Voor de directie Operationele diensten van Regio Noord

NA11 – Voltijds (38u/week)

Referentienummer: 9130-352

 

Functie

Doel

U zal verantwoordelijk zijn voor het behalen van een goede Covid-vaccinatiegraad in de opvangcentra van Regio Noord, door middel van sensibilisering, communicatie en organisatie.

U bent tevens verantwoordelijk voor de promotie van het algemeen welzijn van bewoners, door het opzetten van projecten rond gezondheid en preventie.

 

Plaats

Regio Noord is verantwoordelijk voor de opvolging en de ondersteuning van de uitvoering van het opvangbeleid en het beheer van alle opvangplaatsen in Vlaanderen en een deel van Brussel.

Als coördinator maakt u deel uit van de medische dienst van de regio. Deze ondersteunt de opvangstructuren om een kwaliteitsvolle en geharmoniseerde medische begeleiding te voorzien voor hun bewoners.

U werkt in een mobiele context en rapporteert rechtstreeks aan de regioarts. De medische dienst van de regio bestaat uit een medisch regiocoördinator (arts), een coördinerend verpleegkundige, twee mobiele verpleegkundigen en een administratief assistente.

 

Uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

Als coördinator Covid-vaccinatie in regio Noord, bent u verantwoordelijk voor een goede vaccinatiegraad tegen Covid onder de bewoners van de opvangstructuren:

De vaccinatiecijfers voor Covid opvolgen en analyseren en aanbevelingen doen om de vaccinatiegraad te verbeteren of aan te houden.

De opvangstructuren ondersteunen om bewoners te sensibiliseren over het belang van Covid-vaccinatie.

Instaan voor de opvolging van de praktische aspecten rond de Covid-vaccinatie, met inbegrip van de bestelling en levering van het materiaal.

Deelnemen aan overlegmomenten met de regionale sanitaire overheden (zoals Zorg&Gezondheid) betreffende de Covid-vaccinatie.

Instaan voor een goede communicatie met de opvangcentra in samenwerking met de medische dienst van de regio en de coördinatiecel.

Instaan voor een harmonieus beleid inzake Covid-vaccinatie in het netwerk door regelmatig overlegmomenten te organiseren met uw collega van Regio Zuid (Wallonië).

De nieuwe richtlijnen en aanbevelingen inzake de Covid-vaccinatie opvolgen en een goede communicatie voorzien hierover bij de betrokken diensten bv. de update van het Covid-vademecum van Fedasil.

Als ondersteuning voor gezondheidspromotie helpt u het team bij de uitvoering van kwalitatief hoogstaande en geharmoniseerde gezondheidspromotie voor asielzoekers in de regio:

Bijdragen aan de standaardisering van de gezondheidspromotie en de preventie voor alle bewoners door richtlijnen en hulpmiddelen te verspreiden.

Ontwikkelen van nieuwe projecten rond algemeen welzijn, mentale gezondheid en preventie.

Goede praktijken verzamelen en uitwisselen tussen de opvangstructuren, de opvangpartners en regio Zuid.

Vergaderingen coördineren en organiseren over de gezondheidspromotie en het opstellen van rapporten.

Relevante medische informatie en uitnodigingen verzamelen (conferenties, workshops, opleidingscursussen) en deze doorsturen naar het diensthoofd.

Als lid van het medisch team van de regio, draagt u ook bij tot de operationele doelstellingen die zijn vastgelegd door het team om de opvang en de medische begeleiding van de verzoekers om internationale bescherming te verbeteren:

Deelnemen aan de vergaderingen van het 'medisch team' en de regio voor de uitwisseling en bespreking van alle problemen, nadenken over en formuleren van aanbevelingen en constructieve voorstellen over preventie, gezondheidspromotie en Covid-vaccinatie.

Deelnemen aan en/of leiden van specifieke projecten en werkgroepen in verband met preventie, gezondheidspromotie en Covid-vaccinatie.

 

Context

Regio Noord valt onder het hoofdbestuur van Fedasil. Ze coördineert de uitvoering van de vastgelegde opvangcapaciteiten, en controleert de dagelijkse bezetting en de transfers tussen de verschillende opvangstructuren. Ze voorziet ondersteuning van de opvangstructuren (collectieve structuren en individuele plaatsen) via het communiceren van instructies, uitwisseling van informatie, een helpdesk, vergadering van de vakgebieden, opleidingen, coaching en monitoring.

Ze is verantwoordelijk voor het beheer van de federale opvangcentra en de centra van de partners in Vlaanderen en een deel van Brussel.

De regio zorgt ook voor de uitvoering van het beleid inzake vrijwillige terugkeer: in de 1ste lijn via het beheer van de "terugkeerloketten" die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de doelgroep; en in de 2de lijn door het verspreiden van informatie en de oprichting van een netwerk tussen de verschillende operatoren die in contact staan met deze doelgroep.

Via een hervestigingsexpert, integreert en implementeert de regio het hervestigingsprogramma in Regio Noord.

Via een NBMV-coördinatie, zorgt de regio voor de opvolging en coördinatie van een harmonieuze en kwaliteitsvolle opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

 

Profiel

U hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep en zijn verschillende partners (voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

U bent houder van een master/universitaire licentie of hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (niveau A).

U beschikt over de relevante ervaring/expertise voor de te voorziene functie.

Een rijbewijs type B is vereist om u regelmatig naar de opvangstructuren te begeven.

 

Technische en generieke vaardigheden

Vereisten

U hebt interesse in de sector van de gezondheidszorg.

U kan vlot werken met courante computer programma's (Word, Excel, …).

U kan zich vlot uitdrukken in het Frans.

U hebt ervaring en/of interesse om te werken met een medische doelgroep met een verschillende culturele achtergrond en bent gemotiveerd om te werken met verschillende culturen.

U bent in staat om uw werk zelfstandig te organiseren.

U hebt een analytische geest en bent in staat om informatie te synthetiseren en deze op een eenvoudige en heldere manier te communiceren.

U hebt sterke sociale vaardigheden en goede communicatievaardigheden.

U bent flexibel, enthousiast en creatief om oplossingen te vinden in complexe en onverwachte situaties.

U werkt graag in team en bent in staat u aan te passen aan de werkorganisatie van uw collega's en uw hiërarchie.

U bent flexibel wat betreft de vereiste mobiliteit voor de regelmatige bezoeken aan de opvangcentra, hoofdzetel...

 

Troeven

Ervaring in de sociale sector met buitenlandse personen is een troef.

U hebt een algemene kennis van de werking van Fedasil en het opvangnetwerk.

U hebt een grondige kennis van de operationele processen en de opvangprocedures.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: zijn eigen ontwikkeling actief plannen en ontwikkelen in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities, zich vragen durven stellen over de eigen werking in functie van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie INTEGREREN: u bent in staat om verbanden te leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven te bedenken en gepaste conclusies te trekken.

BESLISSEN : u neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en start gerichte acties op teneinde de beslissingen uit te voeren.

HET WERK ORGANISEREN:U stelt doelstellingen op een proactieve manier voor, stelt nauwgezet actieplannen op en betrekt hierbij de goede input, binnen de beschikbare termijnen.

TEAMS AANSTUREN: teams aansturen door hun activiteiten te coördineren in functie van de doelstellingen van de organisatie en door de vaardigheden van de personen correct in te schatten en in te zetten.

MEDEWERKERS MOTIVEREN: de kwaliteiten van de medewerkers erkennen, hen stimuleren om initiatieven te nemen door hen verantwoordelijkheden te geven en door de eigen managementstijl aan te passen...

 

Aanbod

Type arbeidsovereenkomst

voltijdse arbeidsovereenkomst (38u/week) voor onbepaalde duur +

opstelling van een wervingsreserve (alle soorten arbeidsovereenkomsten voor deze functie)

 

Plaats van tewerkstelling

Mobiel

 

Salaris

 

U wordt aangeworven op niveau NA11 met een loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 3174 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien u meer wenst te weten, raadpleeg www.fedweb.be.

 

 

Voordelen

26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques.

Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering

Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring

Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Hebt u interesse in deze functie en herkent u zich in het gezochte profiel? Solliciteer tegen uiterlijk 25/01/2022 voor middernacht door het online formulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil.be, en voeg de vereiste documenten eraan toe.

Opdat uw kandidatuur in overweging zou genomen worden, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd en bijgewerkt CV
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland behaald werd, moet u een gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen.

Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be

Kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u beschikken over het taalattest artikel 7 verkregen bij Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om te kunnen aangeworven worden voor deze functie. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten voor goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister) algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet trouwens ook voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en in het bezit zijn van de vereiste werkvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt kunt u een redelijke aanpassing vragen in de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te informeren.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV, motivatiebrief en diploma + eventuele gelijkstellingen en attesten). Alleen de kandidaturen die het best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest zullen bijgehouden worden om een wervingsreserve op te stellen voor alle soorten arbeidsovereenkomsten en dit voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Het aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur is beperkt (met inbegrip van de vervangingscontracten) tot vier over een periode van 2 jaar. De medewerkers in deze situatie kunnen niet meer deelnemen aan een selectietest voor een nieuw contract van bepaalde duur of een vervanging, aangezien Fedasil hen niet meer kan aanwerven voor vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle aanvullende informatie kunnen verkregen worden bij Christophe Mahaut, selectieverantwoordelijke per mail via christophe.mahaut@fedasil.be.

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.