Home

Dienstcoördinator

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Dienstcoördinator(m/v/x)

Voor het Aanmeldcentrum

Interne en externe selectie

Referentienummer: 9007-425

 

Functie

Doel

U coördineert het schoonmaakteam van het centrum. U ziet toe op de schoonmaak van de lokalen en het meubilair teneinde bij te dragen aan een hygiënische en aangename leef- en werkomgeving.

Context

 

Het Aanmeldcentrum is opgericht in december 2018, het enige centrum in België waar de Verzoekers om Internationale Bescherming zich kunnen aanmelden. De missie van het centrum is het zorgen voor de identificatie en het eerste onthaal van de VIB. De identificatie wordt uitgevoerd door Dienst voor Vreemdelingenzaken. Dit aanmeldcentrum heeft een capaciteit van 800 bewoners (600 opvangplaatsen en 200 opvangplaatsen in reserve) en bestaat uit 150 personeelsleden.

Het Aanmeldcentrum bestaat uit twee operationele afdelingen: “Dispatching” en de afdeling “Ontvangst & Oriëntatie”. De personeelsleden in de afdeling Ontvangst & Oriëntatie verzekeren de omkadering van de bewoners tijdens het eerste aankomsttraject (de eerste ontvangst). Het aankomsttraject bestaat uit een kort verblijf inclusief materiële hulpverlening en identificatie van de belangrijkste noden van de verzoekers van de internationale bescherming (VIB) met als doel ze te kunnen laten doorstromen naar een opvangcentrum.

U werkt in binoom met een collega coördinator.

Samen bent u verantwoordelijk voor een team van 24 medewerkers en werkt u onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke Ondersteunende diensten.

Inhoud

 

 • U staat in voor het beheer van het team, organiseert de planning en de taakverdeling, legt prioriteiten vast, volgt de activiteiten op, controleert de kwaliteit van het werk...
 • U staat in voor het opmaken van het uurrooster
 • U staat in voor de evaluatiecyclus van uw medewerkers
 • U begeleidt uw medewerkers zodat ze hun taak goed kunnen uitvoeren (hun werk evalueren, initiatieven tot verbetering ondersteunen, nieuwe leden begeleiden en opleiden, het schoonmaakteam en het gemeenschapswerk begeleiden)
 • U neemt deel aan de multidisciplinaire vergaderingen (volgens thema) teneinde de vaststellingen, onregelmatigheden, problemen die uw medewerkers melden te rapporteren.
 • U zorgt voor de continuïteit van de dienst.
 • U stelt onregelmatigheden en ongepast gedrag bij het gebruik van de goederen van het centrum vast en rapporteert deze.
 • U antwoordt op eenvoudige vragen of klachten om de bewoners en de collega's de eerste informatie te verschaffen. U noteert de opmerkingen van de personeelsleden, u stelt oplossingen voor op gemelde problemen of u rapporteert deze.
 • U meldt ongepast gedrag in het centrum aan de verantwoordelijke personen.

 

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

U bent houder van een bachelor diploma/ graduaat (niveau B).

Ervaring in een functie als teamverantwoordelijke is vereist.

Ervaring in een gelijkaardige functie is een troef.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U hebt goede kennis van informatica en Excel.

U werkt zorgvuldig en georganiseerd.

U bent enthousiast, constructief en resultaats-en oplossingsgericht.

U bent discreet en zeer klantgericht.

 

Troeven

Ervaring in een van de volgende domeinen is een troef.

 • Ervaring met het beheren van uurroosters.
 • Ervaring in een professionele context voor logement.
 • Ervaring in een multiculturele context.

 

U heeft kennis van het Frans en Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum

Negende Linielaan 27

1000 Brussel

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.487 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Een premie voor leidinggevenden.

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 27/03/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden de week van 04/04/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Audrey Angeli en Jana Landuyt (selectieverantwoordelijken).: jobs.amc@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.