Home

VERPLEEGKUNDIGE (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Verpleegkundige (m/v/x)

voor het opvangcentrum van DEURNE

 

Aanleg werfreserve

Referentienummer: 99054_081

 

Functie

 

Doel

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische hulp om bij te dragen aan de gezondheid van de bewoners, met oog voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context

Het opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Deurne is een tijdelijk federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 170 plaatsen voor families. Het centrum heeft een groot aantal plaatsen voor minder mobiele personen.

De personeelsleden in het opvangcentrum verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Inhoud

Je inventariseert de medische klachten aan de hand van gestandaardiseerde intakes, je maakt een voorselectie van patiënten en voert de voorgeschreven behandelingen en medische zorgen uit.

Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers en behandelt medische facturen.

Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.

Je assisteert bij consultaties door de huisartsen of externe organisaties zoals Kind en Gezin en in het kader van psychosociale dienstverlening.

Je stelt jouw expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten.

Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materialen.

Je organiseert begeleiding en transport van patiënten.

Je overlegt met andere diensten binnen het centrum.

 

Profiel

 

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een diploma bachelor/graduaat diploma of brevet in de verpleegkunde.

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet jouw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinaire omgeving.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

De selecties zijn in het kader om een werfreserve aan te leggen.

 

Plaats van tewerkstelling

Deurne

Ergo-De Waellaan 32

2100 Deurne

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor je van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2486,71 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 31/01/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

 

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke test en een selectiegesprek en zal plaatsvinden midden februari

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Je moet een uittreksel uit het strafregister, type 1 en 2 kunnen voorleggen.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Yen Van Damme (selectieverantwoordelijke) via yen.vandamme@fedasil.be

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.