Home

Data-expert –(Masterdiploma) (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Data-expert –(Masterdiploma) (m/v/x)

Contract onbepaalde duur

Interne / externe selectie/ werfreserve

Referentienummer: 9110/137

Functie

Doel

U voert kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit met betrekking tot de opdracht van onze organisatie. U staat in voor het proces van dataverzameling, gegevensverwerking en rapportage. U bent verantwoordelijk voor het tijdig en juist opleveren van rapporten en analyses. Tevens antwoordt u op vragen van interne en externe klanten, u levert hen een persoonlijke dienstverlening en u onderhoudt constructieve contacten.

Context

De dienst Data & Analyse verzamelt, controleert, rapporteert en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het opvangnetwerk en de andere opdrachten van Fedasil. Ze levert rapporten en analyses op, zowel ‘gestandaardiseerde’ op geregelde tijdstippen als ‘ad-hoc’ op vraag van stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Inhoud

U omschrijft de databehoeften en doet de nodige ‘aanvragen’ (vooronderzoek, beschrijving van de doelgroep enz.).

U organiseert de dataverzameling. U staat in voor het goede beheer van de gegevens en zorgt ervoor dat ze beschikbaar en toegankelijk zijn voor de andere diensten.

U behandelt en analyseert de gegevens die uw dienst heeft verzameld. U bestudeert de beschikbare variabelen in de databronnen op basis van een statistische analyse.

U analyseert de verbanden tussen de variabelen om tendensen en conclusies op te sporen.

U ontwikkelt voorspellende modellen en werkt mee aan de interpretatie van deze modellen. U past deze toe en evalueert ze.

U hebt een sturende rol bij de ontwikkeling van de Datawarehouse en Business Intelligence oplossing. Deze oplossing wordt gezamenlijk met een externe consultant ontwikkeld op het SAP platform en ze bestaat uit native HANA en Analytics Cloud.

U bent verantwoordelijk voor de voortdurende verbetering, de correctheid en de coherentie van de gegevens. U ontwikkelt beheersinstrumenten om de kwaliteit te verhogen.

U werkt mee aan verschillende projecten rond de verbetering van de databanken samen met andere betrokken partijen: cliënten/gebruikers, collega's van de diensten Data & Analyse en ICT, de directie en de externe actoren.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

U bezit een master/licentiaatsdiploma (universitair of hoger onderwijs van het lange type van 2de cyclus).

U hebt een goede kennis van beschrijvende en voorspellende statistiek en een eerste professionnele ervaring in een gelijkaardige functie.

Technische vaardigheden

Vereisten

U bent in staat om verbanden te leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven te bedenken, gepaste conclusies te trekken en gerichte acties te ondernemen om genomen beslissingen uit te voeren.

U geeft raad aan uw gesprekspartners en ontwikkelt met hen een vertrouwensrelatie op basis van uw expertise.

U bent analytisch sterk en u kan problemen creatief oplossen.

U handelt integer, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, u respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en u vermijdt elke vorm van partijdigheid.

U plant en beheert op een actieve manier uw eigen ontwikkeling in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambities, waarbij u uw ontwikkeling kritisch in vraag stelt en u uzelf voortdurend verrijkt met nieuwe ideeën en werkwijzen, vaardigheden en kennis.

Troeven

Een goede kennis van MS Excel is noodzakelijk. Algemene kennis over de werking van relationele databanken, SQL en software voor de statistische analyses (bv. R, Python) zijn een troef.

Ervaring met SAP HANA en datawarehouse/business intelligence concepten is een belangrijke meerwaarde.

U beheerst één van de landstalen perfect en u kunt zich uitdrukken in de andere landstaal. Kennis van Engels is een plus.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week). .

+ Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3.174 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Fedasil is gehuisvest in een indrukwekkend kantoorgebouw in hartje Brussel, op een boogscheut van de Grote Markt en midden in de hippe Dansaertwijk. Je werkplek is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Je kan gebruik maken van een flexibele werkregeling met o.a. glijdende werktijden en thuiswerken.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel solliciteer via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 31/12/2021.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

U moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet u het bewijs toevoegen dat u geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad model 1) gevraagd worden. Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in januari 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector Zanvo (selectieverantwoordelijke).

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.