Home

Verpleegkundige (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Verpleegkundige (M/V/X) - dagdiensten

voor het opvangcentrum van Arendonk

 

Externe selectie

Referentienummer: 9022/271

 

Functie

Doel

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorgen onder toezicht van een arts en draagt zo bij aan de gezondheid van de bewoners, met aandacht voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 460 bewoners en er werken ongeveer 80 personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als verpleegkundige werk je binnen de medische dienst, deze bestaat uit 7 medewerkers waaronder een diensthoofd, een centrumarts, drie verpleegkundigen en twee administratieve krachten. In principe werk je uitsluitend daguren. (Meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

Inhoud

 • Je inventariseert de medische klachten tijdens de intakes van de bewoners, je geeft de patiënten de voorgeschreven behandelingen en voert de nodige medische zorgen uit.
 • Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers en behandelt medische facturen.
 • Je verleent eerste hulp bij ongevallen, je organiseert de vorming voor bewoners en personeel in het kader van preventie.
 • Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.
 • Je assisteert consultaties door huisartsen of externe organisaties, zoals Kind en Gezin of psychosociale dienstverlening, je stelt je expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten.
 • Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materiaal.
 • Je organiseert begeleiding en transport van patiënten. Je overlegt met andere diensten binnen het centrum.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

 • Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma of brevet in de verpleegkunde (of verloskunde).
 • Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet je diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin je wil werken.
 • Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

Technische competenties

Vereisten

 • Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.
 • Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.
 • Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel…

Extra troeven

 • Je hebt ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving.
 • Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 • In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract van bepaalde duur voor zes maanden.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Arendonk

Grens 77 - 2370 Arendonk

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.437,98 en €3572,53 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 • Variabel uurrooster met daguren en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 02/01/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden . Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur .

 

Voor bijkomende info, contacteer Marij Mariën (selectieverantwoordelijke) via marij.marien@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.